Archwialna strona MDK im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

MISTRZOSTWA POWIATU PABIANICKIEGO W
SZKOLNEJ LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ
REGULAMIN LICEALIADA
TERMIN: 31.05.2023 r., zbiórka godzina 9:00, rozpoczęcie zawodów: 9:30.
 
MIEJSCE: MOSiR Pabianice bieżnia lekkoatletyczna.
 
UCZESTNICTWO:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik 2003 i młodsi. Zespół liczy maksymalnie 16 zawodników/czek. Szkoła ma prawo wystawić nie więcej niż 3 zawodników w 1 konkurencji i jedną sztafetę. Zawodniczka/k ma prawo startu w jednej konkurencji i sztafecie (z wyłączeniem biegów 800, 1500 m K i M).
Sposób realizacji: Biegi w seriach na czas - w konkurencjach technicznych po 3 próby.
Nie ma startów PK. Przy zgłoszeniu zawodników przez platformę SRS należy wpisać w kolumnie dodatkowe informacje konkurencję w której będzie brał udział zawodnik. Jest to niezbędne do przygotowania list startowych, sprawnego przeprowadzenia zawodów oraz automatycznego zliczenia punktów przez program.
 
PROGRAM ZAWODÓW:
Na zawodach niższego szczebla niż wojewódzki organizatorzy ustalają program dostosowany do możliwości bazowych wybierając konkurencje z poniżej wymienionych:
Na finałach wojewódzkich i ogólnopolskich rywalizacja odbywa się we wszystkich konkurencjach. Zaleca się aby finały wojewódzkie odbywały się z elektronicznym pomiarem czasu, wiatromierzem aby wyniki zawodów mogły być zaliczone do tabel PZLA.
Dziewczęta:
Biegi krótkie: 100 m, 400 m,
Wytrzymałość: 800 m,
Skoki: skok w dal,
Rzuty: pchnięcie kulą (4 kg),
Sztafeta 4 x 100 m.
Chłopcy:
Biegi krótkie: 100 m, 400 m,
Wytrzymałość: 1500 m
Skoki: skok w dal,
Rzuty: pchnięcie kulą (6 kg),
Sztafeta 4 x 100 m.
 
PUNKTACJA:
Osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty wg tabel punktowych. Na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) najlepszych rezultatów tj. po 2 najlepsze wyniki z każdego z bloków (szybkościowy, wytrzymałościowy, skocznościowy, rzutowy) oraz 4 najlepsze z pozostałych. Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decyduje wynik przeliczony na punkty najlepszego zawodnika jeżeli to nie wyłoni I – III miejsca to kolejno wyniki kolejnych zawodników. 
 
UWAGA!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego System Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, któr swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel - opiekun grupy.
Opiekunowie grupy sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym organizatorom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół. 
 
Organizator: Adam Gąsiorowski 517-455-408