Archwialna strona MDK im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Deklaracja dostępności
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mdk-pabianice.pl. Data publikacji strony internetowej: 1.03.2015 Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Nie ma możliwości umówienia się tłumaczem języka migowego. Nie ma ustawienia wysokiego kontrastu strony internetowej. Wielkość liter można powiększyć przy pomocy przeglądarki internetowej (CTRL +).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Grażyna Wójcik. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer +48 42 215 20 93 lub pisząc na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/
Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

Dostępność architektoniczna
Do budynku MDK prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy ul. Pułaskiego, wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy 8:00-20:00. Po prawej stronie wejścia głównego znajduje się wejście do szatni, które nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo od strony ul. Traugutta znajduje się za bramą wejście bezpośrednio do budynku, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
Budynek placówki nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy osobowej dostępnej z każdego piętra oraz przed MDK-iem nie jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Do placówki może wejść osoba z psem asystującym, nie ma możliwość korzystania z tłumacza migowego.
Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik obsługi.