Archwialna strona MDK im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin rekrutacji kandydatów na zajęcia
w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach
na rok szkolny 2023/2024
 
Podstawa prawna
 
Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia w roku szkolnym 2023/24 w terminach i zasadach zapisanych poniżej jest prowadzony zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1082 ze zm.)
2. Rozporządzeniem MEiN z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022r., poz. 2431).
 
Część I
Terminarz postępowania rekrutacyjnego
 
lp. postępowanie rekrutacyjne termin
1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestniczenia w zajęciach

Deklaracja kontynuacji uczestnictwa w zajęciach.pdf

17 kwietnia – 15 maja 2023r.
2.

Zapisy nowych uczestników – składanie wniosków

Wniosek o przyjęcie na zajęcia stałe.pdf

29 maja – 30 czerwca 2023r.
3. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego 7 lipca 2023r.
4. Rekrutacja uzupełniająca – składanie wniosków na wolne miejsca 21 sierpnia – 29 sierpnia 2023r.
5. Ogłoszenie wyników z rekrutacji uzupełniającej 31 sierpnia 2023r.
 
 
Wykaz nazw zajęć i nauczycieli do wpisania na deklaracji oraz wniosku:
- Gimnastyka korekcyjna - p. Aleksandra Szczepaniak
- Zespół tańca hiphop GANESZ - p. Beata Stasiak
- Zespół tańca nowoczesnego DOBRY SQUAD - p. Monika Czaplicka
- Język angielski - p. Elżbieta Raczyńska
- Język angielski - p. Izabela Jaracz
- Zajęcia wokalne - p. Magdalena Filipiak
- Zajęcia muzyczne (instrument) - p. Krzysztof Straburzyński
- Zajęcia rytmiczne - p. Małgorzata Skibińska
- Zajęcia taneczno-wokalne - p. Małgorzata Skibińska
- Keyboard - p. Małgorzata Skibińska
- Plastyka - p. Jacek Kowalski
- Ceramika - p. Jacek Kowalski
- Plastyka - p. Ludmiła Morawska
- Warsztaty twórczości - p. Anna Ucińska
 
 
Część II
Zasady ogólne
 
1. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie uczące się (dalej: Kandydaci) na nowy rok szkolny przyjmuje się na zajęcia stałe rozwijające uzdolnienia lub rozwijające zainteresowania organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach (dalej: Placówka) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
2. Aktualni uczestnicy zajęć w Placówce, którzy chcą kontynuować naukę przez kolejny rok szkolny zapisywani są na podstawie pisemnej deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach i nie biorą udziału w procesie rekrutacji.
3. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsce na zajęcia w Placówce oraz zapisania kandydatów na zajęcia w Placówce po raz pierwszy jest złożenie wniosku wypełnionego przez rodzica (prawnego opiekuna) lub kandydata pełnoletniego.
4. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia w Placówce przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Placówki.
5. W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział kandydaci zamieszkali na terenie powiatu pabianickiego.
6. Kandydaci zamieszkali poza powiatem pabianickim mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami.
7. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym mogą ubiegać się o przyjęcie na maksymalnie trzy różne formy zajęć. Ubieganie się o przyjęcie na większą liczbę zajęć możliwe jest w sytuacji wolnych miejsc dopiero w postępowaniu uzupełniającym.
8. Deklarację kontynuacji oraz wniosek o przyjęcie na zajęcia w Placówce można pobrać ze strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury (www.mdk-pabianice.pl) oraz w sekretariacie placówki.
 
Część III
Zasady rekrutacji
 
1. Deklarację kontynuacji i wniosek o przyjęcie na wybrane zajęcia w Placówce, kierowany do dyrektora Placówki można złożyć:
a) w formie skanu lub zdjęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
b) za pośrednictwem tradycyjnej poczty wysyłając na adres: ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice,
c) w sekretariacie placówki lub bezpośrednio u nauczyciela.
2. W przypadku większej liczby chętnych (złożonych wniosków) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe:
a. wielodzietność rodziny kandydata;
b. niepełnosprawność kandydata;
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. W przypadku równorzędnej liczby punktów przeprowadza się II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym są brane pod uwagę kryteria dodatkowe:
a. zamieszkiwanie w powiecie pabianickim poza miastem Pabianice;
b. kandydat ma osiągnięcia w zakresie zajęć, w których chce uczestniczyć w placówce;
c. rodzeństwo kandydata uczęszcza na zajęcia w placówce;
4. Sposób przeliczania kryteriów na punkty:
Lp. Kryteria określone w ustawie Prawo Oświatowe Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny kandydata 1
2. Niepełnosprawność kandydata 1
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1
  Kryteria dodatkowe  
8. Zamieszkiwanie w powiecie pabianickim poza miastem Pabianice 5
9. Kandydat ma osiągnięcia w zakresie zajęć, w których chce uczestniczyć w placówce 4
10. Rodzeństwo kandydata uczęszcza na zajęcia w placówce 3
 
5. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.
6. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia dyrektor Placówki może zorganizować przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną Placówki. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych, w kolejności według uzyskanej liczby punktów.
7. Jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie o wolnych miejscach na dane zajęcia liczba złożonych wniosków nie jest większa aniżeli liczba wolnych miejsc kandydaci zostają wpisani na listę uczestników zajęć w kolejności zgłoszeń.

Część IV
Postępowanie rekrutacyjne
 
1. Postępowanie rekrutacyjne do Placówki przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
b. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
c. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o liczbie wolnych miejsc.
4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata na zajęcia w Placówce, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
5. Listy, o których mowa wyżej, podaje się do publicznej wiadomości poprzez wyłożenie w sekretariacie Placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia w Placówce.
7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym wyżej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
8. Rodzic/opiekun kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
9. Dyrektor Placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Placówki służy skarga do sądu administracyjnego.
 
Część V
Postępowanie uzupełniające
 
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami na określone zajęcia dyrektor Placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.
2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
3. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio w/w przepisy o rekrutacji.
 
Część VI
Ochrona danych osobowych
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w procesie rekrutacji do MDK w Pabianicach
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz kandydata jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej
w Pabianicach, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice.
2) Inspektorem Ochrony Danych jest pan Tomasz Więckowski adres e mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 693337954.
3) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe kandydata mogą być przetwarzane w celu:
• przeprowadzenia rekrutacji do MDK i przyjęcia lub odrzucenia kandydatów w toku rekrutacji – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust.2 lit. b) RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora Danych Osobowych) w związku z realizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
• przechowywania dokumentacji kandydata przez okresy wskazane w przepisach Prawa oświatowego – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust.2 lit. b) RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora Danych Osobowych) w związku z art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe,
4) W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie zgody, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Podanie wszystkich danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak podanie określonych danych osobowych na potrzeby przyjęcia do MDK jest wymogiem ustawowym, opisanym w przepisach prawa oświatowego – bez tego nie będzie możliwe uwzględnienie zgłaszanego kandydata w toku rekrutacji.
6) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe kandydata nie będą wykorzystywane na potrzeby zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7) Administrator może zostać zobowiązany np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych lub danych osobowych kandydata podmiotom prywatnym i publicznym.
8) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe kandydata będą przechowywane przez następujące okresy:
• dane osobowe kandydatów przyjętych z postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym podopieczny MDK uczęszcza na zajęcia do placówki a w przypadku osób, które nie uczęszczają na zajęcia maksymalnie przez okres 3 lat (z tytułu możliwych roszczeń wobec Administratora zgodnie z RWA)
• Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w MDK przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora MDK została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
10) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych swoich i kandydata, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe lub dane osobowe kandydata są przetwarzane niezgodnie z prawem.